Th?ng tin Qihoo 360

Qihoo 360 Technology Co. Ltd. (Qihoo 360) là c?ng ty n?n t?ng Internet hàng ??u ? Trung Qu?c d?a trên s? l??ng th?ng kê ng??i dùng hi?n ho?t. Theo nghiên c?u c?a iResearch, vào cu?i tháng 6, 2014, chúng t?i có kho?ng 496 tri?u ng??i dùng Internet hi?n ho?t m?i tháng.

Nh?n th?y b?o m?t là nhu c?u thi?t y?u c?a t?t c? ng??i dùng di ??ng và Internet, Qihoo 360 ?? xay d?ng m?t c? s? ng??i dùng r?ng l?n th?ng qua vi?c cung c?p các s?n ph?m b?o m?t di ??ng và Internet toàn di?n, hi?u qu? và than thi?n v?i ng??i dùng. Qihoo 360 lu?n n? l?c ?? cung c?p các d?ch v? b?o v? thi?t b? di ??ng và máy tính c?a ng??i dùng tr??c nh?ng ph?n m?m và trang web ??c h?i.

S?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i ???c h? tr? b?i c?ng ngh? b?o m?t d?a trên ?i?n toán ?ám may mà chúng t?i tin r?ng c?ng ngh? này là m?t trong nh?ng c?ng ngh? m?nh m? và tiên ti?n nh?t trong ngành c?ng nghi?p b?o m?t Internet.

Trên n?n t?ng PC, Qihoo 360 cung c?p 3 s?n ph?m quan tr?ng ?? ng??i dùng có th? truy c?p Internet an toàn, ?ó là trình duy?t web, c?a hàng ?ng d?ng và c?ng c? tìm ki?m. Qihoo 360 c?ng cung c?p hai ?i?m truy c?p Internet quan tr?ng trên n?n t?ng di ??ng, ?ó là trình duy?t web di ??ng và c?a hàng ?ng d?ng.

Qihoo 360 v?i c? s? khách hàng r?ng l?n ?? thu ???c l?i nhu?n t? qu?ng cáo và các d?ch v? giá tr? gia t?ng khác.

Qihoo 360 là m?t trong ba c?ng ty Internet hàng ??u d?a trên s? li?u th?ng kê c? s? ng??i dùng.

Tìm hi?u t?i sao 360 Total Security l?i MI?N PHí..

H? tr? khách hàng

?ng h?

V?n phòng

Building 2, 6 Haoyuan, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C. 100015

360时时彩走势图