Qihoo 360 hakk?nda

Qihoo 360 Technology Co. Ltd. (Qihoo 360), ?in'de bulunan ve kullan?c? say?s?na dayal? ?l?ümlere g?re lider ?nternet ve mobil platform ?irketidir. iResearch'ten al?nan verilere g?re Qihoo 360, Aral?k 2013 itibariyle, 475 milyonu a?k?n ayl?k aktif internet kullan?c?s?na ve 467 milyonu a?k?n ayl?k aktif mobil kullan?c?ya sahiptir.

Güvenli?in tüm internet ve mobil kullan?c?lar? i?in ?nemli bir gereklilik oldu?unu bilen Qihoo 360, kapsaml?, etkili ve kullan?c? dostu internet ve mobil güvenlik ürünleri sunarak büyük bir kullan?c? taban? olu?turmu?tur. Qihoo 360, kullan?c?lar?n bilgisayarlar?n? ve mobil cihazlar?n? k?tü ama?l? yaz?l?mlara ve k?tü ama?l? web sitelerine kar?? koruyan ürünler sunmaya ?al??maktad?r.

ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, internet güvenli?i sekt?ründe en iyiler aras?nda olan bulut tabanl? güvenlik teknolojimizle desteklenmektedir. ürün serimizin, internet güvenli?i sekt?ründeki en geli?mi? ve sa?lam teknolojilerden biri oldu?una inan?yoruz.

Qihoo 360, PC platformunda kullan?c?lar?n internete güvenli bir ?ekilde eri?mesini sa?layacak 3 ?nemli ürün sunmaktad?r: web taray?c?s?, uygulama ma?azas? ve arama motoru. Qihoo 360 ayr?ca, mobil platformda iki ?nemli internet eri?im noktas? sunmaktad?r: mobil web taray?c?s? ve uygulama ma?azas?.

Qihoo 360, kullan?c? taban?n? ?evrimi?i reklamlar ve di?er katma de?er hizmetleriyle parasal a??dan desteklemektedir.

Qihoo 360, kullan?c? taban?na g?re yap?lan ?l?ümlerde en iyi ü? internet ?irketinden biridir.

360 Total Security'nin neden üCRETS?Z oldu?u hakk?nda daha fazla bilgi edinin..

mü?teri deste?i

Destek

Ofis

Building 2, 6 Haoyuan, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C. 100015

360时时彩走势图