About Qihoo 360

"Jak oszacowano na podstawie bazy aktywnych u?ytkowników, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. jest wiod?c? firm? internetow? w Chinach. Pod koniec czerwca 2014 r. odnotowali?my miesi?czn? aktywno?? oko?o 500?milionów u?ytkowników komputerów stacjonarnych oraz ponad 640 milionów u?ytkowników urz?dzeń mobilnych.

Uznaj?c bezpieczeństwo za fundamentaln? potrzeb? wszystkich u?ytkowników internetowych i mobilnych, stworzyli?my obszern? baz? klientów oferuj?c kompleksowe, efektywne i przyjazne rozwi?zania chroni?ce komputery i urz?dzenia mobilne przed z?o?liwym oprogramowaniem oraz niebezpiecznymi witrynami. Oferowane przez nas produkty i us?ugi s? obs?ugiwane przez nasz? w?asn? technologi? bezpieczeństwa opart? na chmurze, któr? uwa?amy za jedn? z najbardziej zaawansowanych i niezawodnych w przemy?le bezpieczeństwa internetowego. W chwili obecnej monetyzujemy nasz? ogromn? baz? u?ytkowników przede wszystkim dzi?ki ofercie reklamowej oraz dodatkowym us?ugom internetowym.

Jeste?my...

W czo?owej trójce firm internetowych pod wzgl?dem bazy u?ytkowników w Chinach.

Dowiedz si?, dlaczego program 360 Total Security jest BEZP?ATNY..

Pomoc techniczna

wsparcie

Partnerstwo

[email protected]

Biuro

Building 2, 6 Haoyuan, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C. 100015

360时时彩走势图